تولیدکننده انواع دانه روغنی یاسوج

تولید انواعی از دانه های روغنی در یاسوج، به صورت عمده انجام می شود، بهترین دانه های روغنی را می توان با نرخی مناسب تهیه نمود.
برخی از مناطق ایران دارای آب و هوایی هستند که سبب می شود، دانه های روغنی باکیفیتی را پرورش دهند. تولید دانه های روغنی همچون سرمایه و ثروتی ارزشمند است که مورد توجه اقشار زیادی خواهد بود.
یاسوج از جمله استان هایی است که بهترین نوع دانه های روغنی را تولید می نماید، تولید کننده دانه های روغنی را با روش هایی متعدد در بازار های مختلف عرضه می کند تا در اختیار سایر مخاطبان قرار گیرد.