خرید و فروش دانه روغنی سویا برزیلی

علت برتری دانه روغنی سویا نسبت به سایر دانه های روغنی چیست؟ آیا بهترین دانه روغنی سویا برزیلی از طریق واردات به کشور می رسد؟
دانه روغنی سویا نیاز به شرایط آب و هوایی خاصی جهت رشد دارد. این دانه روغنی با توجه به اقلیم مناسب کیفیت بهتری نیز در صورت رعایت اصول کشت و نگه داری دارا می باشد. در واقع دانه روغنی سویا از لحاظ ترکیباتی که دارد، شباهت چشمگیری به پروتئین حیوانی دارد. به همین علت از فرآورده های آن به جای گوشت استفاده می نمایند. امروزه بهترین دانه روغنی سویا برزیلی از طریق واردات در اختیار صنعت روغن کشی ایران قرار می گیرد.