صادرات انواع دانه روغنی شلغم

یکی از دانه های روغنی که در ایران به وفور تولید می شود، شلغم می باشد. این دسته از دانه های روغنی جهت صادرات به کشور های متعدد، با شرایطی خاص، تهیه می شوند.
کشت و پرورش دانه روغنی شلغم نیازمند شرایطی خاص می باشد، این محصولات را در مناطقی ویژه که دارای آب و هوای مساعدی هستند، تولید می نمایند و از آن به منظور کاربرد در بخش های مختلف استفاده می کنند.
کاربرد های مختلف دانه های روغنی شلغم باعث شده است دسترسی به این محصول برای اقشار مصرف کننده مختلفی حائز اهمیت گردد. صادرات دانه های روغنی شلغم توانسته است بازار مصرف این محصول را افزایش دهد.