صادرات انواع دانه روغنی گیاهی

صادرات انواع دانه های روغنی گیاهی به صورت های مختلفی انجام می شود، زیرا هر یک از دانه های روغنی صادراتی دارای کاربرد ها و مصارفی متنوع هستند.
دانه های روغنی گیاهی، دسته ای از بهترین نوع محصولات کشاورزی به شمار می روند که ایران تولید کننده گستره ای از این محصولات می باشد که آن ها را در مناطقی مختلف توزیع می نماید تا مورد پسند مخاطبان آن ها قرار گیرد.
بهترین دانه های روغنی،بسته به نوع مصرف و کاربردی که دارند در بازار های متعدد توزیع می شوند، برخی به صورت فله و برخی جهت سالم ماندن با بسته بندی هایی مخصوص و ویژه در بازار های متعدد، توزیع می شوند.