صادرات بهترین دانه روغنی جاتروفا

جاتروفا از جمله دانه های روغنی به شمار می رود که انواع مختلف آن جهت صادرات تهیه می گردند. این دانه روغنی برای چه مصارفی استفاده می گردد؟
دانه های روغنی جاتروفا در کشور های مختلفی تولید می شود، مصارف مختلف و نیاز به این دانه روغنی باعث شده است، توجه بخش کشاورزی به تولید با کیفیت تر آن بیشتر گردد.
بهترین دانه روغنی جاتروفا به منظور استفاده از روغن آن در مصارف سوختی و به طور کلی غیر خوراکی تهیه می شوند. در کشور های مختلف از دانه روغنی جاتروفا استفاده های متنوعی می شود، به همین دلیل تولید و عرضه عمده آن مورد توجه برخی از اقشار می باشد.