کارخانه دانه روغنی ذرت

در کارخانه های مختلف روغن کشی در داخل کشور از دانه های روغنی مانند دانه ذرت روغن های خوراکی تولید می نمایند که دارای کیفیت های مناسبی هستند.
کارخانه های روغن کشی در داخل کشور با استفاده از انواع دانه های روغنی روغن خوراکی و مورد استفاده ما را تولید و به بازار عرضه می نمایند. دانه های روغنی زیادی وجود دارند که از آنها روغن استخراج می شود. یکی از این دانه ها دانه ذرت بوده و بیشتر روغن موجود در بازار از این دانه ها است. این روغن بیشتر مصرف خوراکی داشته و برای آشپزی کاربرد دارد. کیاه ذرت در اغلی مناطق کشور به راحتی کشت می شود و دانه آن مصرف خوراکی داشته و بخشی از آن هم برای روغن کشی مورد استفاده قرار می گیرد.